به منظور کاهش اثرات مخرب ایجاد رسوب در مبدل های گرمایشی پکیج یا آبگرمکن استفاده از سختی گیر(رسوب گیر) برای پکیج ها و آبگرمکن ها امری ضروری می باشد که در صورت رعایت نکردن آن با توجه به رسوب آب منطقه بعد از یک یا چند سال نیاز به اسید شوری مبدل و در نهایت تعویض مبدل می شود که هزینه های بسیار بیشتری از یک سختی گیر را به مصرف کننده متحمل می کند.
انواع سختی گیر (رسوب گیر)پکیج و آبگرمکن
1)سختی گیر پلی فسفات
2)سختی گیر مغناطیسی
3)سختی گیر پلی فسفات و مغناطیسی
4)سختی گیر الکترومغناطیس
1)سختی گیر پلی فسفات:در سختی گیر (رسوب گیر) پلی فسفات با استفاده از سنگ های پلی فسفات که در محفظه ای که اب از آن عبور می کندبه تدریج حل شده و در مبدل پکیج یا آبگرمکن که شرایط برای رسوب مهیا می باشد از تشکیل آن جلوگیری کرده و طول عمر مبدل را بیشتر می کند.
سختی گیر پلی فسفات در مدل های معمولی ، نشکن ، قابلیت کارکرد در فشار های بالا تولید می شوند که در زمان خرید باید به آنها توجه کرد.زمان تعویض سنگ پلی فسفات بر اساس جنس سنگ و سختی آب منطقه متفاوت می باشد و باید به صورت ماهانه درب سختی گیر باز شده و وضعیت سنگ آن بررسی و در صورت نیاز به آنها اضافه یا کارترج سختی گیر عوض شود.
2)سختی گیر مغناطیسی:در سختی گیر (رسوب گیر) مغناطیسی با استفاده از میدان مغناطیسی که توسط آهنربای سختی گیر ایجاد می شود مانع تشمیل رسوب در مبدل می شود.میزان قدرت مغناطیسی در مقدار قدرت میدان مغناطیسی در یونیزه کردن آب اثرگزار است که در زمان خرید باید به آنه توجه کرد
3)سختی پلی فسفات و مغناطیسی:در این سختی گیر که شباهت ظاهری با سختی گیر پلی فسفات دارد از دو قسمت که قسمت اول سختی گیر پلی فسفات و در قسمت دوم سختی گیر مغناطیسی تشکیل شده است. اگر آب هنگام ورود از ورودی پلی فسفات وارد شده و در ادامه توسط میدان مغناطیسی یونیزه شده و وارد پکیج یا آبگرمکن می شود.
4)سختی گیر الکترو مغناطیسی»در سختی گیر(رسوب گیر) الکترومغناطیس با اسفاده میدان مغناطیسی که توسط برق شهری استفاده از میدان مغناطیسی که توسط برق شهری ایجاد شده می شود.آب عبوری را یونیزه کرده و مانع تشکیل رسوب می شود.
هزینه سختی گیر الکترو مغناطیس نسبت به سختی گیر مغناطیسی در این است که نیازی به بازکردن لوله ها برای نصب وجود نداشته و به صورت های مختلف بر روی لوله ها قرار میگیرد و تنها مشکل آن نیاز به برق جهت کارکرد می باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.